Fant 5 datasett

Stikkord: miljø

Filtrer resultater
 • Artsmangfold

  Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
 • Vilttiltak

  Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
 • Luftkvalitet

  Målinger av NOx og svevestøv fra 20 målestasjoner langs veg. Oppdateres hver time.
 • Strategiske støykart og støyvarselkart

  Støyvarselkart brukes i kommuneplaner og andre arealplaner. Støyvarselkart etter T-1442 er en prognose på fremtidig støynivå fra trafikk på europa-, riks- og fylkesveger....
 • Utslippsberegner for kjøretøy

  Data og python-kode for beregning av utslipp for kjøring langs en bestemt rute. Du kan angi kjøretøytype og drivstofftype, og får informasjon om forskjellige typer forurensing.
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).